ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η S.EVRIPIDOU GROUP αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί προς την κοινωνία και το περιβάλλον, έχει υιοθετήσει έναν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας που προστατεύει το περιβάλλον και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες της εποχής. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

facebooklinkedin